شماره تلفن مشترک

 
 

پروژه 1: اصفهان خیابان آل محمد هنرستان کار و دانش زنده یاد دکتر محمد جهانی [1]
 
پروژه 2: اصفهان کهریزسنگ هنرستان کار و دانش زنده یاد محمد ابراهیم جهانی
 
پروژه 3: اصفهان خیابان زینبیه , دبستان پسرانه حاجیه خانم زهرا جهانی
 
پروژه 4: اصفهان بهارستان, هنرستان کار و دانش زنده یاد دکتر محمد جهانی [2]

تحت نظارت اداره تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی     شماره مجوز:  107-13-12
www.cra.ir